Miljöprövningsförordningen

Miljöprövningsförordningen är en uppsättning av regler för industrier som kompletterar den nya Miljöbalken. Behovet av att förbättra miljöskyddet med nya och effektiva lagar blev uppenbart under 90-talet då miljöpåverkan och klimatförändringarna blev en del av den politiska agendan. Idag är miljöfrågor under ständig debatt och Miljöbalken ersatte hela 16 äldre förlegade lagar som hade uppstått successivt efter behov under de senaste decennierna. Den samlade balken reglerar både företags och privatpersoners inverkan på miljön så att människors hälsa, den biologiska mångfalden, och värdefulla naturmiljöer bevaras. Miljöprövningsförordningen är den del av Miljöbalken som reglerar utsläpp av miljöfarligt avfall från företag. Industrier vars verksamhet kan ha en negativ eller störande inverkan på miljön omkring sig, måste söka tillstånd hos olika instanser beroende på företagets storlek. En större industri som kan ha en miljöfarlig inverkan måste söka tillstånd hos miljödomstolen medan ett mindre företag kan vända sig till länsstyrelsen eller det kommunala miljökontoret. Mycket små företag behöver inte söka tillstånd men ska ändå göra en anmälan om sin verksamhet för att utsläppen kan kontrolleras under uppsikt av myndigheterna. Miljöprövningsförordningen garanterar också privatpersoner rättstrygghet gentemot de större företagen och idag är det betydligt svårare för företag att upprätthålla en negativ miljöpåverkan. En av de största miljöbovarna i Sveriges historia är de många pappersbruken som systematiskt använde klorgas under många år för att bleka papperet. Under flera decennier fanns inga strikta lagar om dessa utsläpp vilket gjorde att dioxiner och PCB:er släpptes rakt ut i Östersjön. Dessa gifter försvinner inte och är fortfarande ett stort problem när det gäller fiskindustrin från östkusten. Idag är Miljöbalken betydligt striktare gentemot sådan typ av miljöpåverkan och med moderniseringen av lagtexten är dessa företag lättare att kontrollera.

(Visited 253 times, 1 visits today)